Fruktjuice och typ 2-diabetes – vad säger forskningen?

Att äta frukt och grönsaker är förenat med en minskad risk för typ 2-diabetes, det visar forskning. Fruktjuice, som innehåller samma mängd näringsämnen och bioaktiva ämnen som hel frukt men en mindre mängd fiber, pekas dock ofta ut som en orsak till typ 2-diabetes. Vad säger egentligen forskningen om det här? Vi har tittat närmare på ett par metaanalyser inom området.

Det finns en hel del forskning som berör eventuella kopplingar mellan konsumtion av olika drycker och risken för typ 2-diabetes. När det kommer till konsumtion av fruktjuice har bland annat två större metaanalyser gjorts och slutsatserna är entydiga i båda analyserna.

I en av metaanalyserna jämförde forskarna 12 olika studier som tillsammans undersökt glukos- och insulinnivåer hos mer än 400 personer. Deltagarna var alla fastande samt antingen överviktiga eller löpte en ökad risk för att utveckla diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar. I hälften av studierna fick undersökningsdeltagarna dricka 400 gram eller mer fruktjuice per dag. Det övergripande resultatet visade att konsumtion av fruktjuice inte har någon märkbar effekt på varken insulin- eller blodsockernivå, oberoende av utgångsvärdet för blodsocker, studiens längd, typ av fruktjuice eller glykemiskt index hos fruktjuice. Ett liknande resultat fick man i en annan metaanalys där 18 olika studier jämfördes. Studieresultaten visade tydligt att konsumtion av fruktjuice inte har någon signifikant effekt på blodglukos- eller insulinnivåer vid fasta, inte heller på insulinkänslighet eller HbA1c (indikator för glukoskontroll under lång tid).

Hur hänger detta ihop med det faktum att dieter med mycket högt intag av fruktos tenderar att bidra till ökade nivåer av glykos och insulin? Tittat man på en portion fruktjuice á 200 ml innehåller den cirka 1–15 gram fruktos, beroende på fruktsort. Det är långt under gränsvärdet för ett högt fruktosintag, det vill säga mer än 100 gram per dag. Dessutom har experimentell forskning visat att små mängder av fruktos (<10 g/måltid) minskar blodsockersvaret vid måltid och glykosbelastning. Troligtvis kan även konsumtionen av måttliga mängder fruktos förbättra glukoskänsligheten genom att öka nettoupptaget av glukos i lever och muskler. Dessutom är upptaget av fruktos inte beroende av insulinproduktion.

Utifrån tillgängliga studier kan man avslutningsvis dra slutsatsen att fruktjuice, som en del av en balanserad kost, inte är kopplad till en ökad risk för typ 2-diabetes.