Betydelsen av fruktjuice i kosten

En stor andel av världens befolkning – både unga och vuxna personer – konsumerar inte den mängd frukt och grönsaker som rekommenderas av riktlinjer och vetenskapen. Konsumtionen av fruktjuice är högre hos barn, den minskar gradvis under tonåren och är lägst hos vuxna personer.

Konsumtion av fruktjuice i världen

En publikation från 2010 rapporterade om konsumtionen av fruktjuice hos 569 000 personer i 46 länder över hela världen. Intaget var högt i Australien (156 ml/dag), medan de asiatiska länderna i genomsnitt hade en låg konsumtion med de lägsta nivåerna i Östasien med bara 3 ml/dag). I genomsnitt var konsumtionen högre i höginkomstländer: 60 ml/dag jämfört med 7 ml/dag i låginkomstländer. I alla de undersökta geografiska områdena hade kvinnor högre konsumtion än män.

Konsumtion av fruktjuice över tid

Undersökningar som har genomförts i Italien under ett antal år har gjort det möjligt att förstå hur konsumentvanorna har förändrats när det gäller valet av frukt, grönsaker och fruktjuice. De båda första undersökningarna genomfördes 1980–1984 och 1994–1996 och rapporterade en likartad genomsnittlig daglig konsumtion av fruktjuice med 21 ml/dag. Data från den senaste undersökningen 2005–2006 visade en stark ökning till 64 ml/dag.

Lämpliga portionsstorlekar 

I Storbritannien rekommenderas medborgarna att dricka upp till 150 ml fruktjuice dagligen. Detta räknas som en portion frukt inom ramen för rekommendationen ”5 om dagen”. Denna mängd motsvarar 62 kcal eller omkring 3 % av det dagliga energiintaget baserat på en kost med 2 000 kcal. I Italien är den rekommenderade portionen fruktjuice 200 ml. 

I USA:s kostriktlinjer 2015–2020 används en ”cup-ekvivalent” som är lika med 237 ml, som referens för hel frukt och fruktjuice. I riktlinjerna rekommenderas en daglig konsumtion av 2 ”cup-ekvivalenter” frukt, varav mindre än hälften ska vara i form av osötad fruktjuice. För American Heart Association sammanfaller portionerna av frukt och fruktjuice, och båda motsvarar en halv ”cup”, dvs. 4 oz (motsvarande en halv frukt eller 115 ml dryck). En av de rekommenderade fruktportionerna kan ersättas med fruktjuice. 

Konsumeras fruktjuice i stället för mjölk?

Baserat på data från två studier med amerikanska barn och ungdomar fanns det inget samband mellan högre konsumtion av fruktjuice, grönsaker och frukt och lägre konsumtion av mjölk. En liknande bild sågs i en sekundäranalys av Storbritanniens nationella kost- och näringsundersökning (National Diet and Nutrition Survey), vilken visade att personer som konsumerade fruktjuice tenderade att äta mer hel frukt (både vuxna och ungdomar) och var mer benägna att komma upp i 3–5 portioner frukt och grönsaker varje dag. Personer som inte konsumerade fruktjuice var däremot mindre benägna att uppnå rekommendationerna. 

Fruktjuice kontra frukt och grönsaker 

Uppskattningar från studier av NHANES-data (2007–2010) tyder på att bara 40 % av personer i åldern 1–18 år har en fruktkonsumtion som överensstämmer med riktlinjerna i USA. Högre konsumtionsnivåer sågs i åldersintervallet 2–5 år, men konsumtionen minskade gradvis med åldern. Barn i åldersgruppen 2–5 år konsumerade mindre hel frukt och mer fruktjuice jämfört med äldre åldersgrupper där en omvänd trend kunde ses. I relation till det totala fruktintaget kommer omkring 35 % från fruktjuice. Denna andel står sig i senare data från NHANES 2011–2012. 

Konsumtion av fruktjuice, frukt och grönsaker under livet 

Kostvanorna under barndomen är en viktig faktor för konsumtionen av frukt och grönsaker i efterföljande livsstadier. Eftersom detta har återverkningar på beteendet i vuxen ålder bör hälsosamma kostvanor uppmuntras redan från tidig barndom. Konsumtionen av fruktjuice, som är högre i åldersgruppen 2–5 år, minskar gradvis under tonåren och är lägst hos vuxna personer. Under tonåren, eller kanske till och med tidigare, sker en plötslig minskning av konsumtionen av frukt och grönsaker, men denna ökar igen i vuxen ålder. En stor del av populationen konsumerar inte den mängd frukt och grönsaker som rekommenderas av riktlinjer eller vetenskapliga sammanslutningar, varken under utvecklingsåldern eller i vuxen ålder. 

Vissa europeiska undersökningar (som gjorts i Irland, Nederländerna och Storbritannien) och som genomfördes mellan 2003 och 2006 med personer i åldern 4–18 år har visat att konsumtionen av frukt och grönsaker ökar i takt med konsumtionen av fruktjuice. I en stor undersökning som undersökte dryckesval hos 2 741 europeiska ungdomar angav omkring hälften av ungdomarna att de konsumerade fruktjuice. Den genomsnittliga dagliga mängden var 132 ml (motsvarande ca 70 kcal).

Slutsats

Internationella data tyder på att konsumtionen av frukt, grönsaker och fruktjuice varierar beroende på ålder, kön och land. Konsumtionen av fruktjuice är högre i höginkomstländer samt hos yngre barn och kvinnor. Mellan barndomen och tonåren tenderar intaget av fruktjuice att minska – omkring hälften av europeiska ungdomar anger att de konsumerar fruktjuice. Att dricka fruktjuice sammanfaller med högre fruktintag, och detta verkar inte ersätta mjölk. Flera länder jämställer en daglig portion fruktjuice med en portion frukt i sina rekommendationer.