Apelsinjuice som en del av en kalorireducerad kost resulterar i viktminskning och förbättrar fetmarelaterade biomarkörer

Vissa kostdebattörer förknippar intag av apelsinjuice med viktökning som en följd av sockerinnehållet, men detta har aldrig bevisats i högkvalitativa interventionsstudier. Denna synpunkt återspeglas inte heller i den epidemiologiska evidens som tenderar att visa frånvaro av samband mellan att dricka apelsinjuice och risk för övervikt eller fetma.

Nu har en brasiliansk randomiserad kontrollerad studie undersökt detta hos 78 gravt överviktiga personer. Deltagarna fick följa en lågkalorikost i 12 veckor med eller utan 500 ml apelsinjuice per dag. Observera att denna mängd överstiger de 150–200 ml som rekommenderas som portion i en del europeiska länder. Matintaget registrerades och analyserades sex gånger under denna period. 

Resultaten visade liknande vikt- och fettminskning mellan de båda grupperna. Båda grupperna visade förbättrad insulinkänslighet (HOMA-IR), lipidprofil och antiinflammatorisk status som en följd av en framgångsrik viktminskning. Förbättringarna av dessa markörer var dock signifikant större hos gruppen som konsumerade apelsinjuice. Några exempel för gruppen med apelsinjuice är att insulinnivån minskade med 18 %, CRP minskade med 33 % och förhållandet mellan LDL-kolesterol och totalt kolesterol minskade med 24 %.

Beträffande förändringar i kostintag visade apelsinjuicegruppen en signifikant ökning av C-vitamin och folat med 163 % respektive 62 % jämfört med kontrollgruppen. Konsumtionen av apelsinjuice förbättrade folatintaget till cirka 95 % av rekommenderat dagligt intag. För C-vitamin var ökningen 500 %, vilket överstiger rekommenderat dagligt intag, men fortfarande ligger väl under den tolererbara övre gränsen (dvs. vedertaget säkert intag).

Forskarna drog slutsatsen att apelsinjuice, när den dracks som en del av en kalorifattig kost, inte hämmade viktnedgången men gav en avsevärd förbättring av insulinkänslighet, lipidprofil och inflammatorisk status jämfört med att inte dricka apelsinjuice. Därför skulle konsumtion av apelsinjuice kunna ge bredare hälsovinster för patienter som följer en kost för att hantera sin vikt.